شيخ قدرت ا... عليخاني را بهتر بشناسيم!

قسم جلاله خوردن همانا و عمل نكردن به آن همانا و گناه كبيره اش همانا !
ارسال شده توسط حميدگرافيك | متن کامل