ده نکته مدیریتی از پیامبر نور و مهربانی که در مدیران ما نیست!

از مقالاتی بوده که چند سال قبل آماده کرده بودم. البته به دلیل سرعت پایین اینترنت، دیروز نتونستم منتشرش کنم
ارسال شده توسط امیر جون | متن کامل