جريانك سوم تاكستان هنوز هم خس خس ميكند

نميدانم اين گروهك تاكي بايد دنبال جايي براي خودشون باشند وبراي رسيدن به جاشون گاهي به سمت راست و گاهي چپ تلوتلو بخورند .اينها محكوم به تكرار گذشته تلخشون هستند وبس.بعد از اين خس خس ها ديگر نفس نخواهند كشيد.
ارسال شده توسط 1311 | متن کامل