مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: حمایت از انجمن ها و موسسات فرهنگی از وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به حمایت از فعالیت های فرهنگی در خانه مطبوعات استان قزوین گفت: حمایت از انجمن ها و موسسات فرهنگی از وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد است
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل