صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا خبرداد : آغاز برخورد قاطع با کشت نایلونی در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مهندس سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با ولی اله حسین زاده با یادآوری مصوبه کارگروه پسمانده استان قزوین در خصوص ممنوعیت کشت نایلونی در سطح اراضی کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از سال ۱۳۹۵ طرح برخورد با توسعه کشت نایلونی در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا را آغاز کرده است و به همین دلیل روند توسعه کشت نایلونی در شهرستان تا حدود زیادی مهار شده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل