مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با قبادی مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کرد

در این دیدار حسینی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در خصوص ظرفیت های فرهنگی هنری قزوین به ویژه هنر خوشنویسی مطالبی را بیان داشت و گفت: استان قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی کشور دارای هنرمندان برجسته ای در این رشته هنری می باشد و از ظرفیت بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است. سپس حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ضرورت دارد درخواست‌ها و طرح‌های استان‌ها مبتنی بر ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و امکانات برنامه‌ریزی، طراحی و ارائه شود. در نهایت مقرر شد بسته هنری استان قزوین در قالب برنامه های اجرایی در سال ١٣٩٨ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین تهیه تا در شورای مدیران معاونت هنری مطرح و پس از تصویب در قالب انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت هنری وزارت ارشاد به مرحله اجرایی برسد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل