تغییرات اقلیمی و ضرورت به روز رسانی سامانه ها و تجهیزات

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران با توجه به تغییرات اقلیمی و هدایت توده های پرفشار باران به سمت کشور باید با به روز رسانی سامانه ها و تجهیزات برای مقابله با سیلاب ها و کاهش خسارات اقدام کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل