آغوش سرد جامعه برای معتادان بهبود یافته

دست اندرکاران و کارشناسان حوزه مددکاری آسیب های اجتماعی معتقدند معتادان بهبود یافته با مشکل بزرگی به نام 'عدم اعتماد و پذیرش از سوی جامعه' روبرو هستند که این موضوع آنان را با خطر بازگشت به اعتیار روبرو می کند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل