فرونشست دشت فتح آباد ارتباطی به سفره‌های زیرزمینی ندارد

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: فرونشست ها و شکاف های دشت فتح آباد در شهرستان آبیک مربوط به مسیر قنات های حفر شده است و ارتباطی به کاهش منابع آبی سفره های زیرزمینی ندارد.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل