نشست صمیمانه مشاور مطبوعاتی و رسانه ای شهردار قزوین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

طی نسشت صمیمانه مشاور مطبوعاتی و رسانه ای شهردار قزوین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین مسائل و مشکلات حوزه رسانه های مجازی و مکتوب استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل