استاد پیله چی: خوشنویسی آبروی هنری قزوین است/ آسیب تصمیمات نابجا به بدنه خوشنویسی قزوین

پیله چی استاد خوشنویسی استان قزوین گفت: امروز خوشنویسی آبروی هنری استان قزوین است این در حالی است که برخی از تصمیمات نابجا به بدنه هنر خوشنویسی در استان صدمه وارد کرده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل