روایت کدام شیدایی!

برگزاری برنامه با بودجه ی دولتی و بی شرف، بی شعور، احمق، کثیف و... خواندن ریاست جمهور، اعضای دولت و نمایندگان مجلس و حتی آدمهایی که داخل مجلس نشسته اند، چه معنایی به جز تسویه حسابهای سیاسی و انتقام از مردمی دارد که با توصیه ی بزرگانشان در انتخابات ها شرکت کرده و آرای شان را بنا به تشخیص خود و آزادانه به صندوق های رای ریخته اند؟ حاج سعید قاسمی که دعوت شده است تا به عنوان همرزم شهید و از خاطراتش بگوید....
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل