کدام هنر و هنرمند انقلابی؟

واقعیت این است که سالروز عروج هنرمند فرهیخته، سید مرتضی آوینی، صرفا بهانه ای برای تهیه و ارایه ی عملکرد و بیلان کار برای ماندگاری مدیران مرتبط و بعضا تسویه حسای های سیاسی شده است، چرا که در این ایام، حداقل کاری که مربوط به معرفی سیره و اندیشه های ارزشمند این هنرمند فرزانه است، صورت نمی گیرد. و این در حالی است که ۲۵ سال از شهادت آوینی می گذرد و اثری از تبیین و تحلیل جایگاه، تفکرات و اندیشه های این شهید عزیز در برنامه ها وجود نداشته و ندارد.
ارسال شده توسط امیراحمدی | متن کامل