مهندس انصاری شهردار شال: تکمیل پروژه گرمابه شال تسریع می شود.

ارسال شده توسط محمدمهدی انصاری..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل