دکتر سید مهدی حسینی... مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین شد...!

مقوله ی فرهنگ و هنر در زندگی بشر آن قدر مهم و حیاتی است که بی شک تمامی افراد بشر به آن نیازی ناگزیر دارند و بی وجود فرهنگ ساختارهای زندگی آدمیزاد نیز متزلزل است و بقا ندارد . از همین روست که بانیان سیاست فرهنگ را پیش قراول زندگی بشر امروز دانسته اند که با آن مابقی رخدادهای عصر حاضر معنایی عینی می یابد و بر شانه آدمی رستگاری و سعادت را نوید میدهد .‌‌ در چنین فضایی که فرهنگ را باید گاهی از نان شب واجب تر دانست استان قزوین به جهت سیاست زده گیهای گاه و بی گاه از دیر باز در عرصه فرهنگ دچار کمبودی خسران ناپذیر بود که آثار مخربش را میشود بر پیکره ی شهر دید ! و این فرهنگ بی تعارف مدیری میخواست که فراتر از سیاست زده گی با عشق و با علاقه و با درایت آن را مدیریت کند و آن را از خمودی و خاموشی و رخوت نجات دهد ... اتفاقی که این اواخر متاسفانه‌‌ تن خسته و مجروح فرهنگ این شهر را زخمی کرد و پای بسیاری از هنرمندان فرهیخته ی شهر را به این نهاد فرهنگی و هنری بست !
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل