وضعیت فاجعه آمیز استان قزوین در شاخص سرمایه های اجتماعی در مقایسه با سایر استانهای کشور
دانلود فایل PDF شامل کلیه آمارها و تحلیل ها و مقایسه با سایر استانها

پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری حکایت از وضعیت فاجعه آمیز استان قزوین دارد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل