فرهنگ بومی، مهجور در نامگذاری معابر؛ کوچه دوست کجاست؟

اگر چه در قزوین هر خیابان و کوچه با تابلویی که در ورودی آن نصب شده، صاحب اسم شده‌است، اما بسیارند محلات، خیابان‌ها و کوچه‌هایی که این اسامی را به رسمیت نشناخته و هنوز با نام قدیمی خود که بیشتر ریشه‌ای در ادبیات و گویش قزوینی دارد، صدا می‌شوند.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل