مسئولین برای گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه،باید از خودشان شروع کنند.

دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری و سخنگوی شورای شهر در ششمین نشست بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۹۸؛ گفت:
ارسال شده توسط آرام راد | متن کامل