خیابان عبید زاکانی بزودی پیاده‌راه می‌شود

گروه اجتماعی- به دلیل بافت سنتی و تاریخی محدوده خیابان عبیدزاکانی، در آینده‌ای نزدیک با تدیل این مسیر به پیاده‌راه، ورود خودرو به این خیابان ممنوع می شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل