اقدامی دیگر از شهرداری و شورای اسلامی شهرشال

لیست تعدادی از پل های آهنی نصب شده در سطح شهر شال
ارسال شده توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل