۱۳ نمایش رایگان با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی در مناطق منفصل شهری برگزار می شود

حمد درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: ۱۳ نمایش رایگان با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی در مناطق منفصل شهری برگزار می شود.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل