کارگاه آموزشی تغذیه سالم در خانه فرهنگ دانش برگزار شد

کارگاه آموزشی تغذیه سالم با هدف ارتقاء سلامت شهروندان در خانه فرهنگ دانش سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل