کوه مشکلات در سکونتگاه های غیررسمی

سکونتگاه های غیرسمی به دلیل مشکلات کالبدی، تنگناهای اقتصادی ساکنان و فقر امکانات خدماتی، آموزشی و فرهنگی، با کوهی از مشکلات روبرو هستند که رفع آنها هم افزایی و جدیت بیشتر دستگاه ها را می طلبد.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل