عملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر شال در بحث تملکات و بتن ریزی کوچه ها

ارسال شده توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل