کارگاه آموزشی روانشناسی مدیریت برخورد با مشتری در شهرداری قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی روان‌شناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتریان با شرکت ۱۲۰ نفر از کارکنان اداره هماهنگی امور اجرائیات، حراست و روابط‌عمومی شهرداری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل