مصطفی آقاعلی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار بوئین زهرا:تشکل‌های دانشجویی فعال باید به دنبال آرمانگرایی، عدالت خواهی، اخلاق‌مداری، خرد ورزی و به دور از اقدامات شتاب‌زده باشند

کمیسیون امنیت دانشجویی شهرستان بویین‌زهرا به ریاست آقاعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل