استخدام ۱۰۶نفر با توصیه در شهرداری قزوین از ابتدای کار شورای جدید

رامندی گفت: در شهرداری امکان اینکه با رعایت ضوابط و مقررات استخدام یا جذب صورت گیرد بسیار کم است، افرادی با استفاده از قواعد خارج از ضوابط استخدام می شوند که توصیه هایی از طرف نمایندگان محلس، نهادهای اجرایی، جریانات وابسته صورت می گیرد و شهرداری نمی تواند در برابر خواسته آنها مقاومت کند
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل