چنگ مشاغل مزاحم شهری بر صورت قزوین

مشاغل مزاحم شهری، شهروندان قزوینی را از جنبه های مختلف صوتی، بصری، زیست محیطی و سلامتی تهدید کرده و بر چهره شهر خدشه وارد می کنند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل