سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور دچار تغییرات می شوند

رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت : سالانه ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور ما دچار تغییرات شده و ماهیت آن تبدیل می شود که خطر بسیار بزرگی محسوب می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل