سید مهدی خضری بخشدارشال: طرح روستاگردشی منشوری است از حقوق شهروندی روستائیان دردولت تدبیرو امید

خضری بخشدار شال به همراه دهیار واعضای شورای اسلامی روستای مندرآباد از پروژهها واقدامات صورت گرفته دراین روستا بازدید نموده و درادامه نشستی دردفتردهیاری این روستا داشتند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل