ارتباط بانک کشاورزی و جهادکشاورزی توسعه بخش را بدنبال دارد

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت : ارتباط و تعامل بیشتر بانک کشاورزی و جهادکشاورزی راهگشای توسعه این بخش است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل