هدف ارتقای ضریب امنیت غذایی در جامعه است

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی کشور گفت : هدف جهادکشاورزی ارتقای ضریب امنیت غذایی در جامعه است تا آحاد مردم سترسی آسانی به مواد غذا یی داشته باشند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل