حال خوش کتاب قزوین!

حسن شکیب زاده: خبر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: قزوین در بین ۲۰ شهر نامزد پایتختی کتاب ایران قرار گرفت. (ایرنا. قزوین. ۲۸ آبان ۱۳۹۷) .........با خبری که از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و در خصوص نامزدی قزوین برای پایتختی کتاب مطرح شد؛ آن هم در جشن کتابی که با عنوان "حال خوش خواندن" مزین شده بود، قزوین حال خوشی در طرح این "واژه" پیدا کرد؛ اما آیا حال واقعی این شهر و استان هم در باب کتاب و کتابخوانی واقعا خوش است؟....
ارسال شده توسط صفاری | متن کامل