شیوه نامه مربوط به خدمت ارائه شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

ارسال شکواییه از تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به کلیه محاکم قضایی امکان پذیر است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری قزوین | متن کامل