ناقوس مرگ کارایی اصلاح طلبی در قزوین

درد اصلاح طلبی در این شرایط " مرید پروری و نوچه پروری " است که باید به جای آن به " کادر سازی و کادر پروری " روی آورد. متاسفانه بزرگترین آفت این روزهای اصلاح طلبی استمرار و سرایت این رویه ناپسند از نسل اولی ها به نسل های دیگر اصلاح طلبان است.
ارسال شده توسط محمد زحمت کش گوهری | متن کامل