مهندس اکبرپور شهردار اقبالیه تاکید کرد : اجرای دقیق و کامل طرح تکریم ارباب رجوع در تمام واحد های شهرداری اقبالیه

اکبرپور خاطرنشان کر د : باتوجه به پیچیدگی برخی مشکلات وتمایل شهروندان جهت دیدارباشهردار، جلسه ملاقات مردمی با شهروندان در روز های سه شنبه برگزارمی شودتافرصتی برای دیدارچهره به چهره باشهروندان فراهم شود ودر دیدارهای چهره به چهره شهروندان با شهردار درصورت عدم نقض قانون، رسیدگی به مطالبات ومشکلات شهروندان درحوزه های شهری باهم اندیشی باروسای ادارات و واحدهای شهری درپروسه زمان کوتاه تری انجام می شود. البته ناگفته پیداست که رفع تمامی مشکلات و خواسته های به حق شهروندان به دلائل مختلف از جمله محدودیت منابع و امکانات ، منع قانونی و ... امکانپذیر نیست اما سیاست و رویکرد بنده و همکارانم این است که دراین جلسات بااستنادبه قانون ، دلیل عدم تحقق و رسیدگی به بخشی از مطالبات شهروندان را در فضایی صمیمی ومناسب توضیح دهیم تا شهروندان با آگاهی واقناع در جریان روند امور مدیریت شهری قرار بگیرند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل