مهندس اکبرپور شهردار اقبالیه تاکید کرد : اجرای دقیق و کامل طرح تکریم ارباب رجوع در تمام واحد های شهرداری اقبالیه

اکبرپور با یاداوری قدرشناسی و فرهنگ بسیار بالای شهروندان اقبالیه بیان داشت : بسیاری ازشهروندان اقبالیه باوجودعدم رسیدن به خواسته موردنظربااطلاع ازفرایند اداری وقوانین ورفتار مناسب واحترام آمیزی که باآنها انجام شده است با رضایت کامل شهرداری راترک می کنند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل