بازدید و استقبال دکتر تهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی از طرح آبیاری زیرسطحی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا

به گزارش خبرنگار ما دکتر تهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی به همراه معاونت علمی ریاست جمهوری از طرح آبیاری زیرسطحی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا در ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری تبریزبازدید کرد.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل