هنگامه‌ی هنرمندی مدیران!

حسن شکیب‌زاده: ...کافی است ساعتی از وقت‌تان را در سطح شهر سپری کرده و آثار هنری و غیرهنری‌ای را که به در و دیوارهای شهر خودنمایی می‌کنند؛ از نظر بگذرانید و قطعا به این نتیجه خواهید رسید که هیچ هماهنگی و هدفی در مدیریت این مهم در مجموعه‌ی شهر دیده نمی‌شود. تعدد دستگاه‌های متولی، عدم هماهنگی و محوریت فعالیت‌های مرتبط در سطح شهر، سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌ها، بویژه مراکز فرهنگی و هنری، عدم استفاده از هنرمندان، کارشناسان فرهنگی و هنری و بعضا روانشناسان مرتبط، معضلی اساسی است که گریبان این شهر را از سال‌های دور گرفته است و همچنان ادامه دارد. البته مشکل اساسی اینجاست که وقتی شخصی را به مدیریت یک حوزه و سازمانی می‌گمارند؛ احساس می‌کند در همه‌ی بخش‌های کاری دستگاهش استاد و همه فن حریف است؛ یعنی اگر....
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل