سخنی با رییس کل دادگستری استان درخصوص نیروهای مازاد دربرخی سازمان ها از جمله شهرداری های استان قزوین:
بدون هیچ گونه تردید و مصلحت اندیشی نیروهای مازاد در سازمان ها و شهرداری ها موضوع و مسئله بزرگ و پرچالش امروز و فردای شهرداری ها است که بی توجهی و بی تفاوت گذشتن از کنار آن مشکلات و چالش های غیر قابل جبرانی را برای ادامه حیات شهرداری ها بویژه شهرداری های متوسط و کوچک استان قزوین به همراه خواهد داشت.

حتما رئیس کل دادگستری استان قزوین با توجه به تجربه و اشرافیت که به موضوعات مختلف دارند؛ واقف هستند که بیان علنی و شفاف این موضوع امید و انتظارت جامعه را برای اصلاح این روند بیشترکرده است که مماشات و عقب نشینی از آن علاه بر اینکه قانون شکنان و متخلفان را جسورتر خواهد ساخت؛ بلکه اندک امید جامعه را برای اصلاح امور از بین خواهد برد؛ لذا جامعه بی صبرانه و مشتاقانه منتظرنتایج ملموس برخورد دستگا ههای نظارتی و بازرسی با این پدیده ناثواب هستند
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل