آتش نشانی قزوین نیازمند بروز رسانی تجهیزات؛ ناجیان بی نشان آماده اند

خاطره تلخ پلاسکو را همه مردم به خاطر می آورند؛ داستان غم انگیز پروانه هایی که به آتش زدند و سوختند تا عشق زنده بماند؛ عشقی که این بار رنگ و بوی انسان دوستی و وظیفه شناسی داشت. قزوین نیز در حوادث متعدد فداکاری آتش نشانان خود را به چشم دیده است.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل