تدوین بسته سیاستی حمل و نقل همگانی شهر قزوین در کارگروه فنی و مهندسی شمس

سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور فنی و مهندسی شهری شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) قزوین ۱۴۰۴ با بررسی چهار موضوع مصوبات حمل و نقل در قزوین+۲۰، برنامه پنج‌ساله شهرداری، رویکرد TOD و بهبود حمل و نقل همگانی برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل