ثبت بند تاریخی مولاوردیخان در فهرست میراث ملی غیر منقول کشور

در راستای حفاظت و نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی، بند تاریخی مولاوردیخان واقع در شمال روستای کوهگیر در فهرست میراث ملی غیر منقول کشور به ثبت رسید.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل