احتمال دخالت خودروسازان در انتخابات نهادهای صنفی

محورهای مختلفی در صنعت خودرو مورد نظر کمیته تحقیق و تفحص قرار دارد. بر این اساس بررسی چگونگی تایید و صحه گذاری کیفیت مواد و قطعات، فرایند و محصول نهایی باتوجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی عوامل نارضایتی مردم از مکانیزم فروش و خدمات پس ازفروش خودروسازان، از موضوعات محوری به شمار می رود که در این کمیته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ارسال شده توسط مصطفار | متن کامل