خانه تاریخی مومنان قزوین در فهرست میراث ملی غیر منقول کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین از ثبت خانه تاریخی مومنان در فهرست میراث ملی غیر منقول کشور خبر داد
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل