استاندار قزوین: تعاونی مسکن خبرنگاران تعیین تکلیف می شود

"عبدالمحمد زاهدی" گفت: تعاونی مسکن خبرنگاران به زودی تعیین و تکلیف شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل