بررسی وضعیت شعر اجتماعی در قزوین؛ سکوت شعر فریادگر

وضعیت سیاسی و اجتماعی روزگاران گذشته تا امروز همواره سبب می شد تا شاعران لب به سخن بگشایند و با زبان شعر و ترانه دغدغه های مردم را بیان کنند.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل