خانم زرآبادی نماینده قزوین : حمایت ما از دولت روحانی و دولت به خاطر این بود که گمان میکردیم ؟ ؟ او و تیم همراهش میتواند اهداف اصلاح طلبان ؟ ؟ را محقق کند

وزرای دولت یازدهم و دوازدهم خوب عمل نکردند و ضعیف بودند ؟ ؟ ودر قسمتی دیگر به پیشواز انتخابات دوره بعد رفته اند : انتخاب گزینه ۱۴۰۰ اصلاح طلبان بستگی به شرایط دارد ، اصلاح طلبان به اهداف خود نرسند ؟ ؟ حمایتها از دولت کمرنگ میشود ؟ ؟ .
ارسال شده توسط قزوین | متن کامل