استاندار قزوین تاکید کرد؛ جبران کمبود آب با تغییر الگوی کشت کشاورزی

عبدالمحمد زاهدی گفت: تغییر الگوی کشت کشاورزی مهمترین راهکار برای جبران کمبود آب و رونق این بخش است.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل