سهم حمایتی دستگاه های اجرایی از هنرمندان مشخص شود

درافشانی،رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت:سهم حمایتی دستگاه های اجرایی از هنرمندان مشخص شود.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل